Działalność Szkoły Podstawowej w Smólsku sięga czasów przedwojennych.

Najstarszych istniejące kroniki szkolne opisują sytuację powojennej szkoły.
Uczniowie uczą się w bardzo trudnych warunkach. Mały, ciasny budynek szkolny jest jednocześnie mieszkaniem nauczycieli tu pracujących.
W latach 1956 – 1963 szkołą opiekują się państwo Sabina i Jerzy Skakujowie, od roku 1964 państwo Pawłowscy.

Budynek starej szkoły, mimo, iż odnawiany jest przez pracujących tu nauczycieli i mieszkańców, nie spełnia w pełni swojej roli. Izby lekcyjne ogrzewane są piecami węglowymi, brak jest wody bieżącej i sanitariatów.
Z powodu niewystarczającej ilości sal lekcyjnych, niektóre zajęcia odbywają się w domach prywatnych między innymi u p. Łęckich,
p. Kapków, p. Grabiasów, a także w świetlicy wiejskiej.
 Budynek starej szkoły nie jest w stanie pomieścić uczniów. Uczniowie starszych klas dojeżdżają do szkoły w Majdanie Księżpolskim.

Rodzi się plan rozbudowy szkoły, są marzenia i nadzieja na polepszenie warunków lokalowych szkoły. 9 grudnia 1984r. odbyło się zebranie mieszkańców wsi Smólsko Duże, Smólsko Małe, Brodziaki i Edwardów w sprawie rozbudowy istniejącej szkoły. Uczestnicy jednomyślnie ustalili, że szkoła jest zbyt mała, nie posiada odpowiedniego zaplecza i potrzebna jest jej rozbudowa.

Na zebraniu został wybrany Komitet Rozbudowy Szkoły.

W skład którego weszli: Jan Okoń – przewodniczący, Henryk Głąb – zastępca przewodniczącego, Zofia Nizio -  skarbnik, Jan Bury – sekretarz.

Członkowie: Hieronim Wardach, Franciszek Luchowski, Katarzyna Okoń, Franciszek Myszczyszyn, Stanisław Lekan, Tadeusz Kowal, Wincenty Kapka, Mieczysław Łęcki, Roman Mruk. Przejmuje ona inicjatywę rozbudowy szkoły, gdyż sytuacja lokalowa

nadal jest trudna. Uczniowie klas I i II uczęszczają na drugą zmianę klasy VII
i VIII dojeżdżają do szkoły w Majdanie Księżpolskim.

Od dnia 24.09.1987r. mieszkańcy wsi Smólska Dużego, Smólska Małego, Brodziaków i Edwardowa rozpoczęli prace społeczne związane z przygotowaniem placu pod rozbudowę szkoły. 

Dnia 23 października 1989r. rozpoczynamy naukę nowym budynku szkolnym. Spełniły się marzenia nauczycieli, dzieci i mieszkańców wsi. Szkoła jest piękna, duża, nowoczesna. Każda klasa ma swoją salę lekcyjną. Na korytarzach panuje ruch i gwar.

Staraniem p. dyrektor Krystyny Łęckiej szkoła stale wzbogacana jest w pomoce dydaktyczne, baza szkoły stale poprawia się.

Nowym wyzwaniem staje się zorganizowanie dożywiania dzieci i związane z tym uruchomienie bloku żywieniowego.

Od 19 września 1994r. rozpoczyna pracę szkolna stołówka.

Od 2004r. dyrektorem szkoły jest p. Barbara Wojciechowska. W czasie jej kadencji wykonanych zostało bardzo wiele prac.  

Podczas wakacji 2014r. został przeprowadzony gruntowny remont szkoły.